Adatvédelem


A Zebox
 Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi Szabályzata

A Zebox Korlátolt Felelősségű Társaság az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek alkalmazása, és az egyedi megrendelések teljesítése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzítése;

6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval”.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”. Mindezek alapján az adatkezelést végző Zebox Kft. tájékoztatja valamennyi megrendelőjét a következőkről:

Az adatkezelést végző jogi személy neve, elérhetősége: A Szolgáltató a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a Zebox Kft. (4060 Balmazújváros, Debreceni utca 74. cégjegyzékszám 09-09-021702, adószám: 23503580-1-09, Ügyfélszolgálat: +36209241065

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban: „adatkezelő”).

A Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése, illetve számlázása kapcsán:

1.Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat) (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., fax: 06-46-320-136, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

2.DPD Hungária Kft. Székhelye, levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141, Adószám: 13034283-2-42.,NAIH-szám: NAIH-80728/2014.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ügyfélszolgálat: +361 501 6200 H: 7:00-19:00; K-P: 8:00-18:00

3. A KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szamlazz.hu

4. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755; Adószám:12369410-2-44; Közösségi adószám: HU12369410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ügyfélszolgálat: +36 1 802 0265, H-P 7.00 – 20.00

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: Hegedűs László,  Zebox Kft. (4060 Balmazújváros, Debreceni utca 74. cégjegyzékszám:09-09-021702, adószám: 23503580-1-09, telefon:+36209241065) (a továbbiakban: „adatfeldolgozó”)

Az adatkezelés célja: megrendelések felvétele és teljesítése, , az érintettek azonosítása, az érintettekkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartás, hibaelhárítás, reklamációk kezelése, számla kiállítás.

Az adatkezelés jogi háttere: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), valamint az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél a fentieken túl különös tekintettel figyelembe vettük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt – (főképp annak 13/A. §-a); a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (különösen annak 6.§-át); az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt (kifejezetten a 155.§-át).

Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: „Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)."

Tájékoztatjuk a webáruház Felhasználóit, valamint  üzletünkben átvevő vásárlóit, hogy az adatkezelésre a webáruházban és üzleteinkben elérhető szolgáltatások igénybevétele, termékek megrendelése, megvásárlása, és átvétele, információ kérés illetve panasz benyújtása alapján kerül sor. Tájékoztatjuk a webáruház Felhasználóit, valamint  üzletünkben átvevő vásárlóit, hogy a webáruházban és üzleteinkben elérhető szolgáltatások igénybevétele, termékek megrendelése, megvásárlása és átvétele, továbbá információ kérés illetve panasz benyújtása, az adatkezelés tekintetében   önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatnak minősül, .Tájékoztatjuk a webáruház Felhasználóit, valamint  üzletünkben átvevő vásárlóit, hogy a 14. életévüket betöltött kiskorúak a webáruházban és üzleteinkben elérhető szolgáltatások igénybevétele, termékek megrendelése, megvásárlása, és átvétele, információ kérés illetve panasz benyújtása a Ptk 2:12. § (2) bekezdés b) pontja alapján a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek minősül. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló úgynevezett kötelező adatkezelésnek.

Azon esetek sem minősülnek kötelező adatkezelésnek, amelyek során az online felületek, alkalmazások, funkciók használatához - csillaggal jelölve - kötelezően kérjük a személyes adatot igénylő mezők kitöltését az érintettektől. Ezen adatkezelések is az érintettek hozzájárulásán alapulnak, az érintettek dönthetnek a csillaggal megjelölt adatmezők üresen hagyása, az adott funkció kihagyása mellett.

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím; megjegyzés rovatba írt szöveg; szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termék, rendelés azonosító, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, az internetes böngészés előzményei, honlapra való továbbirányítás esetén a továbbirányítás forrását, ip címét és böngésző típusát, az Általános Felhasználási feltételek  és adatvédelmi irányelvek elfogadásának adatai. Online fizetés esetén (számlázási név és a számlázási cím, e-malicím, vásárolt termékek listája, rendelés azonosítója), véleményadás esetén a névhez kapcsolt vélemény, postai kiküldés esetén (neve, telefonszám,, megrendelés azonosító, kiszállítási és számlázási adatok, megrendelt termékek neve, egységára, darabszáma, szállítás költsége, megrendelés kiszállításkor fizetendő összértéke, megjegyzés rovat tartalma).

Szolgáltatásaink igénybevétele során különleges adat megadására nincsen szükség.

Technológiai adatok: A Web áruházi rendszer működtetése, és annak számítógépről vagy okos telefonról való elérése esetén, során technikailag rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít; az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá; a Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatvédelmi tájékoztató és az adatkezelés hatálya:

Tárgyi hatály:

A jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató honlapján (www.csipcsup.hu és az ehhez kapcsolódó webáruház) és aldomain-jein keresztül nyújtott elektronikus, valamint a 4060 Balmazújváros Debreceni utca 74. sz. alatt található kereskedelmi üzlet helyszínén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

Területi hatály:

A jelen tájékoztató tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

Időbeli hatály:

A jelen tájékoztató és annak bármely módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következő módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház- és egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat biztosítja. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://csipcsup.hu

Személyi hatály:

Az adatkezeléssel érintettek köre: a honlap/és webáruház internetes látogatói, a webáruház vásárlói, üzlethelyiségben vásárlók.

Az egyes adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

Honlap:

Az adatvédelmi tájékoztató, online rendelés előtt, a weboldalon elérhető, áttanulmányozható.

1. Webáruház:

Egyéni vásárló esetén, a regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni: név,  e-mail-cím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám, cégeknek adószám, amely opcionális.

A megrendelést követően a rendszer azonnal automatikus üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címére a regisztráció adataival. Külön megerősítés nem szükséges.

2. Felhasználó letiltása:

Letiltásnál eltároljuk: IP címét, nevét, e-mailcímét, telefonszámát, és címét. Ha ezek közül bármelyik adattal próbál valaki rendelni, azt nem engedélyezi a rendszer. Ezek az adatok az Infotv szerinti üzleti titoknak minősülnek, és kérés esetén sem törölhetőek, mivel nem esnek az Infotv hatálya alá.

3. Vásárlás, rendelés:

A vásárlás során a következő adatokat kell megadni: a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

4. Csomagátvétel:

Amennyiben a felhasználó bolti átvételt kér, úgy azt kell megadnia, de megadható kiszállítási cím ekkor is, csak nem kerül alkalmazásra. Amennyiben a Felhasználó csomagkiszállítást kíván igénybe venni, a felsorolt adatokon túl a következő adatokat kell megadni: szállítási cím.


5. Elektronikus levelezés:

A Felhasználóknak a lehetőségük van elektronikus formában zárt rendszerű levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat a( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) e-mail címen érhető el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

6. Panaszkezelés:

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni. A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A következő adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím, telefonszám, a panasz leírása, a vásárlás azonosítószáma, dátum, vásárolt termék, termékek és azok mennyisége, a panasz lényege.

7. Az üzlethelyiségekhez kapcsolódó adatkezelés:

Biztonsági kamera működtetése: A Zebox kft kereskedelmi egységében biztonsági kamerarendszer működik a vásárlók és Szolgáltató személyi és vagyoni biztonságának védelme és megőrzése érdekében. A biztonsági kamera működtetéséről a vásárlókat, látogatókat az egységek bejáratánál, valamint az üzleten belül is a figyelem felhívásra alkalmas módon, jól láthatóan kihelyezett táblával tájékoztatja. A vásárlók, látogatók üzlethelyiségbe való belépése ráutaló magatartásnak, a felvételekhez való készítéshez, tároláshoz való hozzájárulásnak tekintendő.

A fent felsorolt adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további, külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelő jelen szabályzatból következő adatfeldolgozási, dokumentációs és nyilvántartási feladatának ellátásához – több személy adatait esetleg azonos informatikai eszközön, de elkülönítetten feldolgozó – számítógépet, és számítógépes adatfeldolgozási eljárást és módszert alkalmaz. Az adatkezelő az általa alkalmazott szoftverek felhasználási és/vagy tulajdonjogával rendelkezik.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintettek a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

A jelen szabályzat szerinti személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozat írásban teendő meg és személyesen, levélben ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy E-mailben küldendő és megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti címére küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti az érintettet megváltozott címéről, azzal a megszorítással, hogy e-mail esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az e-mail elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő nem felel az adatkezelési szabályzat szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szabályzat teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések, stb.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. Az érintettek a weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében az érintett a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei: A személyes adatkezeléssel összefüggésben a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat az érintettel létrejött egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes adatait, valamint a számítógépes avagy okos telefonos elérés esetén technikailag szükséges adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek részére, statisztikai célból, adott esetben külföldre továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag érintett felelős.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi linken: https/csipcsup.hu

Balmazújváros, 2018. Május 05.

Céginformációk

Cím: Zebox Kft. 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 74.

Telefon: +36 (20) 924-1065

Bankszámlaszám: HU63 10402465 50526588 83781006

Cégjegyzékszám: 09-09-021702

Adószám:23503580-2-09

Email: info@csipcsup.hu

Nyitvatartás

hétfő
09:00 - 17:00
kedd
09:00 - 17:00
szerda
09:00 - 17:00
csütörtök
09:00 - 17:00
péntek
09:00 - 17:00
szombat
09:00 - 12:00
vasárnap
Zárva

Facebook